Ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

A N U N Ț

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 14.12.2018, orele 11,00, va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Comisia de Orientare Scolară și Profesională Hunedoara;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2019 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2019;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2019, aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor din Județul Hunedoara, care se finanțează din Fondul IID;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr.5323/2017;
 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare operatorilor zonali desemnați în urma procedurii de atribuire prin licitație deschisă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru și Zona de colectare 4 Petroșani, a unor bunuri realizate prin Proiectul Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara;
 6. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 2018;
 7. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul IV 2018;
 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale teritoriale pe anul 2018;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2019;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru „Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN7: km 383+630 cu DJ 700: km 5+600;
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii nr 55/2017 și a Hotărârii nr 94/2017 ale Consiliului Județean Hunedoara;
 13. Proiect de hotărâre privind acordare unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional SC APAPROD SA Deva;
 14. Proiect de hotărâre privind acordare unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani.