Admitere pentru COLEGIUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR de la Universitatea Petroșani

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI organizează concurs de admitere pentru COLEGIUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR (CITN-UPET) pe domeniile autorizate să funcționeze provizoriu, la specializările:

  • Tehnician transporturi auto interne și internaționale;
  • Analist programator.

Învăţământul  terţiar  nonuniversitar (postliceal) se organizează la nivelul Colegiului pentru Învățământul Terțiar Non-Universitar din cadrul Universității din Petroșani, structură autorizată de către ARACIP, și este adresat absolvenţilor de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificatul de calificare de nivel 5 conform Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către Universitatea din Petroșani, în baza deciziiei Senatului Universitar, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenţă.

Admiterea candidaților se face prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obținute în studiile liceale absolvite sau echivalente conform legislației în vigoare. Media generală de admitere este media generală de absolvire a liceului.

Criteriul de departajare a candidaților ( în cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere), fără a depăși capacitatea de școlarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare, se face după media generală a clasei a XII-a și apoi, dacă este cazul, media generală a clasei a XI-a.

Învățământ terțiar non universitar – calendarul admiterii

Înscrieri: 9-18 septembrie 2019;

Afișarea rezultatelor: 20 septembrie 2019;

(Etapa I)

Înmatriculări: 21-25 septembrie 2019;

Afișarea rezultatelor: 26 septembrie 2019.

(Etapa a II-a)

 

Învățământ terțiar non universitar – Acte necesare înscrierii

Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal se face pe baza următoarelor documente:

  • fișa de înscriere (pusă la dispoziția candidaților de secretariatul Colegiului, conform Anexei 1 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Colegiul pentru Învățământul Terțiar Nonuniversitar). În cadrul acestei fișe de înscriere candidatul va menționa sub semnătură proprie opțiunile sale cu privire la programele de studii pe care dorește să le urmeze și va furniza datele personale solicitate de formularul respectiv;
  • foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul);
  • diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz;
  • certificatul de naștere, în copie certificată cu originalul;
  • cartea de identitate și în cazul schimbării numelui, certificatul de căsătorie, în copii certificate ,,conform cu originalul” de către un membru al Comisiei de admitere;
  • adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este clinic sănătos și apt pentru calificarea pe care dorește să o dobândească;
  • două fotografii tip buletin;
  • dosar tip mapă.

În situația în care candidații nu pot prezenta în fața comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea realiza conformitatea cu originalul de către membrii Comisiei de admitere, aceștia pot prezenta copii legalizate.

CE OFERĂ?

BAZĂ MATERIALĂ CONSOLIDATĂ

Spații de învățământ, amfiteatre, săli de seminar, laboratoare echipate cu aparatură de specialitate, mobilier modern și echipamente de video-proiecție pentru o instruire de înaltă calitate.

BIBLIOTECĂ

Bibliotecă modernă într- clădire separată, care oferă access la materiale didactice și bibliografie conexă, atât de necesare pentru buna pregătire profesională a elevilor.

CAZARE ȘI MASĂ

Posibilitate de cazare în camere moderne precum și servirea mesei în cadrul Restaurantului Studențesc pentru elevii din alte zone ale țării

REZULTATE

Formare profesională oferită sub sigla unei instituții cu tradiție, de un colectiv de cadre didactice competente și experimentate,  pentru o integrare competitivă pe piața muncii.

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL UNOR PROIECTE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Universitatea din Petroșani implementează, în parteneriat cu instituții din țară  și străinătate, o serie de proiecte cu impact semnificativ asupra creșterii șanselor de integrare a tinerilor absolvenți pe piața muncii și a reducerii abandonului școlar.