Servicii de management al calității și de digitalizare achiziționate de Primăria Lupeni

Peste un milion de lei este valoarea estimativă a două contracte scoase la licitație de Primăria Municipiului Lupeni în cadrul Proiectului ”Proceduri Administrative Simplificate prin Eficientizare Digitală. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității administrației publice de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite

Astfel, primul ontract scos la licitație face referire la asigurarea de Servicii de implementare a sistemului de management al calității și performanței în cadrul Proiectului ”Proceduri Administrative Simplificate prin Eficientizare Digitală – la Primăria Municipiului Lupeni”.

”Serviciile sunt necesare pentru realizarea atingerii obiectivelor subactivităților: 5.1 și 5.2 ale proiectului „Proceduri Administrative Simplificate prin Eficientizare Digitală – la Primăria Municipiului Lupeni“, Cod MySMIS 128531. Serviciile care urmează a fi achiziționate vor fi : Etapa I: Auditul de evaluare inițială Etapa II: Stabilirea și documentarea angajamentului managementului și a domeniului de aplicare al Sistemului de Management al Calității Etapa III: Analizarea și evaluarea riscurilor și oportunităților Etapa IV: Elaborarea documentației Sistemului de Management al Calității Etapa V: Instruirea personalului cu atribuții și responsabilități în domeniul calității Etapa VI: Implementarea Sistemului de Management al Calității Etapa VII: Asistență pentru certificarea sistemului de management al calității de către un organism de certificare acreditat”, se arată în anunțul de licitație.

Suma alocată pentru aceste servicii este de 310.000 lei, iar ofertele pot fi depuse până la data de 16 decembrie, la ora 15.00.

Al doilea contract vizează asigurarea de ”Servicii de retro-digitalizare în cadrul Proiectului ”Proceduri Administrative Simplificate prin Eficientizare Digitală – la Primăria Municipiului Lupeni”.

”Activitatea constă în scanarea și indexarea unor documente din arhiva istorică care prezintă valoare operațională în prezent conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr 16/1996, republicată. Se vor identifica volumele de documente ce prezintă interes pentru instituție, nu se vor digitaliza documente cu termen de păstrare sub 4 ani, iar cele mai vechi de 10 ani se vor digitaliza doar dacă au valoare operațională justificată. Copiile digitale vor fi indexate, sub raportul conținutului și a identificatorilor documentelor/grupărilor de documente din care fac parte, iar rezultatul va fi predat pe suport optic/magnetic pentru a putea fi accesat prin sistemul de management al documentelor extins cu modulul de arhiva electronică. După prelucrarea arhivistică documentele se vor depozita la sediul beneficiarului. Operațiile executate asupra fondului arhivistic se vor efectua cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale, cu actualizările și completările ulterioare și a instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996. Arhivarea electronică a documentelor rezultate în urma prelucrărilor arhivistice si a digitizării fondul de arhivă se va face cu respectarea condițiilor impuse de Legea 135/2007 cu privire la arhivarea documentelor în formă electronica”, se spune în documentele de licitație.

Pentru acest serviciu, valoarea estimate este de 810.000 lei, iar termenul de depunere a ofertelor este 13 decembrie, ora 15.00.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și Municipiul Lupeni în calitate de beneficiar, au semnat în data de 18.06.2019 Contractul de finanțare nr. 366 pentru proiectul „ Proceduri Administrative Simplificate prin Eficientizare Digitală – la Primăria Municipiului Lupeni”

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Componenta 1: CP 12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni