Anunț Primăria Municipiului Petroşani

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
Domeniul culte

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: MUNICIPIUL PETROŞANI, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod poștal 332019, telefon +40 254541221 interior 220, fax +40 254545903, e-mail: primarie@primariapetrosani.ro
2. Procedura de atribuire: selecţie de proiecte.
3. Forma contractului: contract de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
4. Finanțările se asigură pentru domeniul culte.
5. Criterii de atribuire a contractelor: Pentru a fi declarată eligibilă, o propunere de proiect pentru domeniul Culte trebuie să acumuleze minim 55 de puncte din 100 (numărul de persoane deservite: 10 puncte, valoarea cofinanţării din surse proprii ale solicitantului: 10 puncte, capacitatea de realizare: 10 puncte, încadrarea în timp: 15 puncte, consistenţa tehnică şi financiară a propunerii: 10 puncte, rezultate aşteptate: 15 puncte, durabilitatea proiectului: 10 puncte, proiectul demonstrează prin fundamentarea sa utilizarea eficientă a fondurilor: 10 puncte, oportunitatea proiectului: 10 puncte).
6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 22 mai 2023, ora 16,30.
7. Adresa la care trebuie transmise proiectele: Municipiul Petroșani, Județul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod 332019, camera 5, parter, Registratură.
8. Limba sau limbile în care trebuie redactate proiectele : Limba română.
9. Ghidul de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului se poate procura de la Primăria municipiului Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr. 93, cod 332019, Biroul de management proiecte cu finanţare internaţională şi achiziții publice, camera 18, etajul I. Ghidul de eligibilitate a fost aprobat prin H.C.L. nr. 138/30.03.2023.
10. Data sau perioada selecţiei şi evaluării proiectelor: Evaluarea proiectelor se va face de Comisia de evaluare numită prin dispoziția primarului municipiului Petroșani, în perioada 23 mai 2023 – 15 iunie 2023.
11. Alte informaţii: Fiecare solicitant are dreptul de a participa cu un singur proiect pentru aceeași activitate. Durata proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între data contractului de finanțare și 22 decembrie 2023.
12. Programul anual propriu al Municipiului Petroșani pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local, pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 37 din 27.02.2023. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 68 din 11.04.2023.