Sentință. Dosarul milioanelor plătite în plus pentru dezvoltarea stațiunii Straja se rejudecă!

Foto: Arhiva

După ce a pierdut, în primă înstanță, litigiul cu reprezentanții Curții de Conturi, Primăria Lupeni obține o nesperată  victorie la Curtea de Apel Alba Iulia, care a decis trimiterea dosarului spre rejudecare la Tribunalul Hunedoara. În joc sunt peste 5 milioane de lei, despre care inspectorii Curții de Conturi susțin că s-ar fi plătit nelegal.

”Admite recursul declarat de pârâții recurenți Municipiul Lupeni, Consiliul Local al Municipiului Lupeni, Primăria Municipiului Lupeni și Primarul Municipiului Lupeni împotriva Sentinţei nr. 1037/CA/2017 pronunţată de Tribunalul Hunedoara – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal și, în consecinţă: Casează sentinţa atacată şi rejudecând cauza: Respinge excepția inadmisibilității cererii. Trimite spre rejudecare aceleiași instanțe acțiunea formulată de reclamanții Municipiul Lupeni, Consiliul Local al Municipiului Lupeni, Primăria Municipiului Lupeni ți Primarul Municipiului Lupeni în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României”, se arată în decizia Curții de Apel Alba Iulia.

Muncipalitatea din Lupeni este cea care a formulat recurs, după ce a pierdut la Tribunalul  Hunedoara procesul intentat celor de la Curtea de Conturi.

”Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Lupeni a fost supusă unui control efectuat de auditori publici externi din cadrul Camerei de Conturi a județului Hunedoara, având ca obiect controlul fondurilor alocate prin bugetul MDRAP pentru unele programe derulate prin unitățile administrativ teritoriale.

În urma controlului efectuat a fost întocmit Raportul de control (…) în cuprinsul acestuia fiind identificate patru abateri de la legalitate și regularitate, respectiv actualizarea nelegală a valorii situațiilor de lucrări, plata unor penalități de întârziere mai mari decât acelea legale, plata nelegală a unor diferențe de preț pentru consumuri nenominalizate în situațiile de lucrări și neimplementarea controlului intern/ managerial”, se arată în documentele instanței de judecată.

Pentru înlăturarea abaterilor constatate, Camera de Conturi Hunedoara, a emis Decizia nr. 22/16.04.2015, în care au fost stabilite măsurile pe care entitatea verificată urma să le ducă la îndeplinire.

Împotriva măsurilor dispuse, municipalitatea din Lupeni a formulat contestație, dar a fost respinsă de Comisia de soluționare a contestațiilor. Ca atare, entitatea auditată s-a adresat instanței de judecată.

Pe fond, dosarul a fost judecat la Tribunalul Hunedoara, iar instanța a respins acțiunea, în luna august a anului trecut.

” Admite excepţia inadmisibilităţii cererii. Respinge acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanţii Viceprimarul mun. Lupeni IACOB Viorel Mesaroş, Municipiul Lupeni reprezentat de Viceprimar , Primăria mun. Lupeni şi Consiliul Local al mun. Lupeni reprezentat de Viceprimar în contradictoriu cu pârâta Curtea de Conturi a României, având ca obiect litigii Curtea de Conturi”, era decizia Tribunalului Hunedoara.

Municipalitatea a atact cu recurs decizia magistraților hunedoreni, iar Curtea de Apel Alba Iulia a dispus trimiterea dosarului spre rejudecare.

”Prin faptul că instanța de fond nu a analizat legalitatea și temeinicia constatărilor cuprinse în Raportul de control, raport care a stat la baza emiterii Deciziei nr. 22/16.04.2015 și ulterior a Încheierii nr. 49/14.03.2017, în mod implicit nu a analizat în totalitate fondul cauzei, aspect care determină trimiterea cauzei spre rejudecare. Astfel, prin modul în care a fost soluționată excepția inadmisibilității de către instanța de fond, Curtea apreciază că s-a cauzat reclamanților o vătămare procesuală, care nu poate fi înlăturată decât prin aplicarea prevederilor art. 498 alin. 2 Cod procedură civilă, respectiv casarea în totalitate a sentinței atacate, respingerea excepției inadmisibilității cererii și trimiterea spre rejudecare la aceeași instanță de fond, pentru a se asigura părților accesul la dublul grad de jurisdicție, o garanție a legalității și temeiniciei hotărârii judecătorești ce va fi dată în cauză.

Cu ocazia rejudecării instanța de fond va analiza argumentele ambelor părți astfel cum acestea au fost expuse în fața primei instanțe, precum și prin cererea de recurs și întâmpinarea formulată la cererea de recurs.

Totodată, instanța de fond va analiza și cadrul procesual, urmând a avea în vedere autoritățile emitente ale actelor contestate.  Este adevărat că prin principiul disponibilității se înțelege faptul că părțile pot determina nu numai existența procesului prin declanșarea procedurii judiciare și prin libertatea de a pune capăt procesului înainte de interveni o hotărâre pe fondul pretenției supuse judecății, ci și conținutul procesului, prin stabilirea cadrului procesual în privința obiectului și a participanților la proces. Cu toate acestea, această stabilire a cadrului procesual sub aspectul părților nu poate fi realizată arbitrar, impunându-se, în situațiile expres și limitativ prevăzute de legiuitor, intervenția instanței de judecată în cazul în care cererile formulate de către părți nu sunt în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile acestora”, se arată, printre altele, în motivarea sentinței prin care dosarul a fost trimis spre rejudecare.

Conform sintezei raportului de audit al performanţei fondurilor alocate prin bugetul Autorității Naționale pentru Turism pentru dezvoltarea și promovarea turistică a României pentru perioada 2013-2015, la contractul pentru dezvoltarea domeniului schiabil Straja au fost identificate mai multe nereguli, spuneau oficialii Curţii de Conturi.

”Programul Schi în România – staţiunea Straja” – jud. Hunedoara, Lupeni – s-au acceptat și plătit situații de lucrări ajustate cu inflația, fără ca această operațiune (clauză) să fie prevăzută în documentația de atribuire, fapt ce a generat efectuarea de plăţi nelegale în sumă de 1.756.312 lei”, se arăta în raportul întocmit de Curtea de Conturi.

De asemenea, s-a arătat că pentru investiția din Straja s-au plătit penalități de întârziere mult mai mari decât cele prevăzute în contract, în sumă de 3.483.594 lei. De asemenea, Curtea de Conturi preciza și că s-au făcut plăți nelegale în sumă de 337.938 prin acceptarea unor diferenţe de preţ pentru consumuri de material şi transport, fără a se nominaliza materialele la care se referă aceste diferenţe, a cantităţilor şi a preţului unitar al acestora.

Carmen COSMAN – PREDA