Reglementări pentru urna mobilă la alegerile locale de duminică!

Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob – Ridzi, a anunțat astăzi care este procedura în cazul persoanelor care doresc să voteze la alegerile locale de duminică, 27 septembrie, dar care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate. Este necesară o cerere care se depune la secția de votare sâmbătă, 26 septembrie, între orele 18.00 și 20.00, de către aparațintorii solicitantului.

Astfel, a precizat primarul Tiberiu Iacob – Ridzi, persoanele aflate în imposibilitatea de a se deplasa la secția de vot pot solicita urna mobilă de la secția de votare de care ține locul în care se află în ziua alegerilor, printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative din care să rezulte că persoana nu se poate deplasa până la secția de votare.

Conform legii, cererea poate fi depusă de un aparținător ori de altă persoană la secția de votare la care este arondat imobilul unde trebuie să se deplaseze urna specială. Cererea se depune la secția de votare sâmbătă, 26 septembrie, între orele 18.00 și 20.00, a mai spus primarul Tiberiu Iacob – Ridzi.

De precizat că această cerere poate să fie scrisă de mână sau pe calculator, semnată și datată de alegătorul solicitant și trebuie să conțină: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate. De asemenea, cererea trebuie să fie însoțite de documente (în copie) care să dovedească imposibilitatea deplasării la secțiile de vot și copie după actul de identitate.

Alegătorul care solicită urna mobilă trebuie să aibă reședință în localitatea respectivă.

MODEL DE CERERE:

 

Doamnă/Domnule Președinte,

 

Subsemnatul ______________________________________________________________________, CNP:__________________________________________ cu domiciliul/reședință în localitatea _________________________________________________________________________________, str.___________________________________________, nr ______, bl. _____ , sc. _____, ap. _____, județ/municipiul București, sector _____ , tel: ________________________, vă rog prin prezenta să trimiteți urna specială la adresa unde mă aflu, potrivit art 91 din Legea 115/2015 și Hotărârii BEC 81/2020, întrucât nu mă pot deplasa la secția de votare.

Motivul pentru care nu mă pot deplasa la secția de votare este:

 

Anexez copii ale următoarelor actele din care rezultă starea de sănătate:

 

Cu stimă,

 

Data _______________________________ 2020

Semnătura ______________________________