De ce a trimis Președintele la reexaminare actul normativ de completare a Legii educației naționale

265

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 13 iulie 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Șeful statului este de părere că unele dintre dispoziţiile legii menţionate sunt neclare, de natură să genereze probleme în aplicare şi, prin urmare, se impun a fi reanalizate de către Parlament.

Vă prezentăm textul integral al cererii:

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 

La data de 25 iunie 2022, Parlamentul României a transmis Președintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (PL-x nr. 538/2021). Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 1/2011, în sensul extinderii competențelor Ministerului Educației cu atribuția elaborării și asigurării mentenanței unei noi platforme – Platforma Națională de Raportare Unică în Învățământul Superior.

Față de soluțiile legislative adoptate, considerăm că unele dintre dispozițiile legii menționate sunt neclare, de natură să genereze probleme în aplicare și, prin urmare, se impun a fi reanalizate de către Parlament.

La art. I pct. 1 al legii supuse reexaminării, cu referire la completarea art. 192 din Legea nr. 1/2011, se prevede că: „Raportările instituționale solicitate de Ministerul Educației sau de organismele consultative ale acestuia, prevăzute de art. 217, de Institutul Național de Statistică și de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior se vor realiza printr-o raportare anuală unică, prin intermediul Platformei Naționale de Raportare Unică în Învățământul Superior”. Așadar, prin aceste dispoziții, se înființează o nouă platformă informatică destinată raportării instituționale anuale unice de date statistice din învățământul superior.

În ceea ce privește modul de colectare a datelor prin intermediul sistemelor informatice, în prezent, funcționează mai multe platforme digitale care sunt destinate stocării, la nivel național, a datelor statistice cu privire la desfășurarea învățământului superior. Astfel, există și este utilizată în acest moment Platforma națională de colectare a datelor statistice pentru învățământul superior (platforma ANS), gestionată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), prin care sunt reunite principalele date statistice cu privire la învățământul superior accesibil tuturor actorilor interesați, inclusiv raportări referitoare la acreditarea și evaluarea școlilor doctorale. De asemenea, se află în uz și Platforma BrainMap, care permite stocarea activității științifice a personalului didactic și de cercetare din învățământul superior.

În plus, în temeiul art. 201 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, este constituit Registrul matricol unic al universităților din România (RMUR), ca bază de date electronică în care sunt înregistrați toți studenții din România din universitățile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu, precum și studenții-doctoranzi din Academia Română, registrele matricole ale universităților și al Academiei Române devenind parte a RMUR, asigurându-se, astfel, un control riguros al diplomelor.

Având în vedere instrumentele digitale deja existente și prin raportare la tipul de date statistice pe care acestea le dețin, rezultă faptul că Platforma Națională de Raportare Unică în Învățământul Superior va funcționa, în paralel, alături de alte platforme informatice distincte care stochează date statistice specifice din învățământul superior. Întrucât prin actul normativ criticat nu se precizează ce se întâmplă cu datele deja stocate și nici dacă instituțiilor implicate li se mențin pe viitor obligațiile respective de raportare instituțională către platformele existente, considerăm că soluția legislativă este lipsită de claritate, existând riscul ca aceleași date să fie stocate în același timp prin intermediul mai multor platforme digitale, lipsind astfel noua platformă de scopul înființării sale, respectiv acela de raportare unică.

Analizând dispozițiile art. I pct. 2 din legea supusă reexaminării, cu referire la completarea art. 216 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, rezultă că datele statistice care urmează a fi colectate și înregistrate în platformă sunt raportările instituționale și individuale privind activitatea științifică a personalului didactic și de cercetare, realizate de către instituțiile de învățământ superior și solicitate de Ministerul Educației, de organismele consultative ale acestuia, de Institutul Național de Statistică, de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau de alte entități ale statutului către care instituțiile de învățământ superior raportează date instituționale.

Considerăm că aceste dispoziții sunt de natură să creeze confuzie în aplicare, întrucât referirea generică la raportările instituționale și individuale nu este menită să asigure o reglementare suficientă și clară a tipului de date ce urmează a fi stocate prin intermediul Platformei Naționale de Raportare Unică în Învățământul Superior, acestea putând fi, inclusiv, date care fac parte din cele stocate deja prin intermediul altor platforme digitale, cum ar fi RMUR, platforma ANS sau BrainMap. De aceea, considerăm că o precizare clară și completă a tipului de date stocate raportate de instituțiile de învățământ superior prin intermediul noii platforme, precum și stabilirea unei modalități de interconectare sau corelare cu bazele de date preexistente, ar eficientiza întregul proces de punere în funcțiune a acesteia, inclusiv sub aspectul perioadei de implementare, dar și cu privire la modul de utilizare a resurselor financiare necesare instituirii și mentenanței platformei.

În egală măsură, învederăm faptul că este necesar să se prevadă și dispoziții referitoare la obligația respectării de către autoritățile și persoanele implicate a confidențialității datelor introduse în platformă  în cadrul procedurii de înregistrare și accesare a acestora.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS”