Consultațiile medicale pentru pacienții diagnosticați cu COVID – 19 sau pentru cei care prezintă manifestări clinice NU sunt condiționate de calitatea de asigurat

450
Toți pacienții simptomatici care prezintă manifestări clinice sugestive pentru COVID-19 ori pacienții diagnosticaţi cu COVID-19 aflați pe teritoriul României, indiferent dacă au sau nu calitatea de asigurat, beneficiază de consultații medicale de specialitate, a precizat Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Hunedoara, Adrian Nicolae David.
Precizările vin în contextul în care, la nivelul CAS Hunedoara, au existat sesizări referitoare la faptul că, în cazul pacienţilor simptomatici care prezintă manifestări clinice sugestive pentru COVID-19 / pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, acordarea serviciilor medicale este condiţionată de prezentarea cardului naţional de asigurări de sănătate sau de existenţa calităţii de asigurat.
”Până la finalul lunii în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, sunt aplicabile prevederile art. 213 alin. (4) din Anexa 2 la HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, în cuprinsul cărora este stipulate faptul că, “Pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 5 consultaţii/oră. De aceste consultaţii beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României.” Potrivit alin. (7) al aceluiaşi articol <<Consultaţiile prevăzute la alin. (4), inclusiv cele la distanţă, se asimilează consultaţiilor din pachetul de servicii de bază acordate la cabinet pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale unor afecţiuni cronice>>”, a declarat ec. Adrian Nicolae David, Director General Casa Județene de Asigurări de Sănătate.
De asemenea , sunt aplicabile dispoziţiile art. 218 din Anexa 2 la HG nr. 696/2021, conform cărora “Din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru tratarea pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 şi a complicaţiilor acestora, acordate persoanelor asigurate, persoanelor neasigurate, precum şi altor persoane aflate pe teritoriul României”, se arată într-un comunicat al CAS Hunedoara.
Toate aceste dispoziții legale au fost comunicate tuturor furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Hunedoara, astfel încât să fie eliminate orice neînțelegeri în acest sens.